HBA เสนอรัฐบาลใหม่ ลดหย่อนภาษีปลูกสร้างบ้าน ลดภาระผู้บริโภค

นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Builder Association) เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ในส่วนของภาคธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยสมาคมฯเตรียมนำเสนอมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อและฟื้นความเชื่อมั่นผู้บริโภค เกี่ยวกับมาตรการทางภาษีให้ผู้บริโภคที่ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินตัวเองสามารถนำมูลค่าสร้างบ้านที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ตามเอกสารอากรแสตมป์ (อ.ส.4) นำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในรอบภาษีปีถัดไปได้ในอัตราลดหย่อนล้านละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งคล้ายกับมาตรการลดหย่อนการซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ หรือคล้ายกับมาตการช้อปดีมีคืน


ทั้งนี้ มาตรการข้างต้นสมาคมฯ มองว่ายังสามารถที่จะนำผู้ประกอบการรับเหมารายย่อยให้เข้าระบบที่ถูกต้องได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ภาครัฐสามารถมีรายได้เพิ่มเข้ามาจากการการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีรายได้นิติบุคคลเพิ่มเข้ามา ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจรับสร้างบ้านที่ไม่ได้เข้าระบบยังมีจำนวนค่อนข้างเยอะ ทำให้การที่จะมีผู้ประกอบการรับสร้างบ้านเข้าระบบอย่างถูกต้อง จะเป็นแนวทางที่ภาครัฐได้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับภาคธุรกิจ โดยระยะเวลาการสนับสนุนมาตรการที่สมาคมรับสร้างบ้านจะเสนอนั้นเบี้องต้นมองว่าจะขอเป็นปีต่อปีก่อน

About Kansuchaya Suvanakorn

ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจมาเกือบ 30 ปี

View all posts by Kansuchaya Suvanakorn →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *